Specjalizacje

Nasza kancelaria posiada wiele specjalizacji, co pozwala nam patrzeć na prawo przekrojowo. Cenimy sobie skupienie i kreatywność oraz dyskrecję. Potrafimy wykazać się w sądzie. Możemy pomagać lepiej dzięki wykorzystaniu prawa unijnego. 

 

Szeroki zakres usług prawnych

Jeśli prowadzisz firmę oferujemy stałą i kompleksową obsługę prawną. Klientów indywidualnych reprezentujemy w sądach, udzielamy porad i konsultacji, sporządzamy opinie prawne. Gdy trzeba prowadzimy mediacje i rokowania. Jesteśmy mobilni, dojeżdżamy do klienta. Kliknij na wybraną specjalizację aby sprawdzić, jak możemy pomóc w ramach danej gałęzi prawa.

 • rodzinne

  Prawo rodzinne

  • sprawy rozwodowe i o alimenty

  • prowadzenie postępowania o separację,

  • podział majątku wspólnego,

  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,

  • przysposobienie,

  • zakres władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli,

  • sporządzanie projektów i świadczenie porad prawnych w zakresie małżeńskich umów majątkowych.

 • ubezpieczeniowe

  • kompleksowa obsługa podmiotów świadczących usługi w ramach działalności ubezpieczeniowej,

  • czynności związane z reprezentacją osób fizycznych w stosunkach z zakładami i towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz innymi instytucjami prawa ubezpieczeniowego,

  • dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczeniowych,

  • negocjowanie z zakładami ubezpieczeń wysokości odszkodowań,

  • reprezentacja podmiotów przed sądami oraz organami właściwymi w sprawie.

 • cywilne

  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie ich projektów,

  • czynności związane z obrotem nieruchomościami, w tym prawo lokalowe, ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużników,

  • doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych,

  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego i prawa prasowego, czynności związane z rejestracją i ochroną znaków towarowych,

  • czynności w ramach postępowania wieczysto-księgowego,

  • obsługa procesu zbywania nieruchomości lub ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych i obligacyjnych,

  • doradztwo kredytowe,

  • czynności z zakresu prawa spadkowego,

  • czynności z zakresu prawa rodzinnego, doradztwo w zakresie wystawiania i dochodzenia praw wynikających z weksli i czeków,

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami właściwymi w sprawie.

 • karne

  • obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i wykroczeń,

  • reprezentowanie skazanych w postępowaniu penitencjarnym w ramach postępowań o udzielenie przerwy w karze, przepustki, warunkowego przedterminowego zwolnienia, wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz z postępowaniu o odroczenie wykonania kary,

  • ochrona interesów wierzycieli w toku postępowania karnego,

  • reprezentacja podmiotów występujących w roli oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego oraz oskarżyciela prywatnego,

  • sporządzenie opinii prawnych dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa karnego.

 • budowlane

  • kompleksowa obsługa deweloperów,

  • pomoc w dochodzeniu roszczeń od deweloperów przez osoby fizyczne i prawne,

  • reprezentacja podwykonawców w zakresie dochodzenia roszczeń od inwestorów,

  • pomoc w rozwiązywaniu sporów zawisłych na etapie realizacji inwestycji budowlanej,

  • reprezentacja Klientów w ramach protestowania przeciw inwestycjom budowlanym realizowanym na gruntach sąsiednich (WZiZT, pozwolenie na budowę),

  • legalizacja samowoli budowlanej, reprezentacja w postępowaniu przed organami nadzoru budowlanego i w ramach postępowania karnego,

  • reprezentowanie podmiotów pokrzywdzonych samowolą budowlaną,

  • reprezentacja inwestora w procesie przygotowania inwestycji do realizacji (identyfikacja nieruchomości),

  • pomoc w zakresie prowadzenia negocjacji i tworzenia umów,

  • reprezentacja inwestora przed organami administracyjnymi w toku postępowania o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwolenie na budowę oraz na etapie wykonawczym, w tym w procesie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii i w kontaktach z organizacjami społecznymi oraz innymi uczestnikami postępowań administracyjnych,

  • doradztwo i reprezentacja w zakresie zagadnień związanych z prawem "sąsiedzkim".

 • gospodarcze

  • tworzenie, przekształcanie, łączenie, likwidacja spółek cywilnych oraz handlowych,
  • czynności związane z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • obsługa prawna spółek handlowych w tym prowadzenie spraw korporacyjnych,
  • tworzenie regulaminów organów spółek,
  • organizacja zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy,
  • obsługa inwestycji kapitałowych, fuzje i podziały, Due diligence, przekształcenia, restrukturyzacje i likwidacje,
  • sporządzanie i konsultacja projektów umów gospodarczych,
  • prowadzenie rokowań i negocjacji związanych z zawieraniem umów i zmianą ich warunków,
  • mediacje w zakresie przedsądowego rozwiązywania sporów,
  • windykacja należności,
  • reprezentacja w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

 • pracy

  • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, istniejących tak po stronie pracownika, jak i pracodawcy,

  • dochodzenie odszkodowań za dyskryminację i mobbing w miejscu pracy,

  • udzielanie porad, opinii prawnych oraz konsultacje,

  • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy,

  • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych,

  • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,

  • sporządzanie ugód i porozumień w zakresie stosunków pracowniczych,

  • występowanie przed organami zatrudnienia,

  • reprezentacja w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach.

 • administracyjne

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji wydawanych przez organy administracji publicznej, m.in. w zakresie prawa budowlanego, energetycznego, celnego.

 • upadłościowe i naprawcze

  • przygotowywanie i prowadzenie postępowania układowego i upadłościowego,

  • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,

  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,

  • przygotowywanie propozycji układowych.

 • zamówień publicznych

  • sporządzanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego,

  • opiniowanie przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji,

  • weryfikacja ofert i wniosków oraz analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeń,

  • sporządzanie szczegółowych opinii prawnych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,

  • prowadzenie negocjacji,sporządzanie środków ochrony prawnej - Protesty, Odwołania, Skargi,

  • reprezentacja Stron w postępowaniu arbitrażowym,

  • reprezentacja Stron przed Sądem Okręgowym.

Statystyki

Cały zespół pracuje na powodzenie prowadzonej sprawy.
O przebiegu informujemy na bieżąco. Staramy się, aby
uczestnictwo w procesie było jak najmniej kłopotliwe dla
klienta. Naszą skuteczność potwierdzają liczby.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej. Rozumiem